Υποχρεωτική ανάρτηση του αριθμού Γ.Ε.ΜΗ.

Αγαπητοί συνεργάτες,
Σύμφωνα με τον νόμο 4919/2022 από 1/10/22 γίνεται υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. σε κάθε έγγραφο (όπως ΤΔΑ, ΤΙΜ, ΔΑ, Αποδείξεις είσπραξης, πληρωμής κ.λπ.,) που αφορά στον υπόχρεο και φέρει την επωνυμία του.

Σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 22 του Ν.4919/2022, και πιο συγκεκριμένα:

 

Παράγραφος 3

Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται υποχρεωτικά:

  • σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.,
  • σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,
  • σε κάθε έγγραφο που αφορά στον υπόχρεο και φέρει την επωνυμία του,
  • στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου, και
  • στα ηλεκτρονικά καταστήματα του υπόχρεου.

 

Παράγραφος 4

Οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, οι διαδικτυακοί τόποι και τα ηλεκτρονικά καταστήματα των υπόχρεων αναφέρουν υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο τη νομική τους μορφή, την επωνυμία τους, τον τόπο της έδρας και το γεγονός ότι βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης, όταν αυτό ισχύει.

 

Επιβολή κύρωσης

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν.4919/2022:

«1. Για παραβάσεις του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό (100) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και τον εταιρικό τύπο ή την κατηγορία μεγέθους που ανήκει η οντότητα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251).».

«4. Η ισχύς της υποπερ. αβ΄ της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 20 και των άρθρων 50 και 52 άρχεται από την 1η.10.2022.».

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Shopping cart
Start typing to see posts you are looking for.
easy solutions_logo_website