Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Voucher Ψηφιακού Μετασχηματισμού με 90% επιδότηση.

 

 • Ελλάδα 2.0 – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
   • Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ
   • Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών
   • Ψηφιακές Συναλλαγές

Σκοπός του προγράμματος

Μέσω του Προγράμματος I, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές,

μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα I.
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας.
 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2, παρ. 2 του Κανονισμού 1407/2013, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.
 • Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας ή δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία.

 

Κριτήρια επιλογής

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα καθίσταται εφικτή μετά από συγκριτική αξιολόγηση και κατάταξη των επιλέξιμων προτάσεων

Ύψος και ένταση της Ενίσχυσης

 • Από 0,01 έως και 5 εργαζόμενους, voucher 900,00 € για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 1.000,00 €.
 • Από 5,01 έως και 10 εργαζόμενους, voucher 1.800,00 € για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 2.000,00 €.
 • Από 10,01 έως και 18 εργαζόμενους, voucher 3.600,00 € για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 4.000,00 €.
 • Από 18,01 έως και 25 εργαζόμενους, voucher 5.400,00 € για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 6.000,00 €.
 • Από 25,01 έως και 32 εργαζόμενους, voucher 9.000,00 € για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 10.000,00 €.
 • Από 32,01 έως και 40 εργαζόμενους, voucher 10.800,00 € για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 12.000,00 €.
 • Από 40,01 έως και 50 εργαζόμενους, voucher 13.500,00 € για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 15.000,00 €.
 • Από 50,01 έως και 250 εργαζόμενους, voucher 18.000,00 € για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 20.000,00 €.

Ενέργειες και δαπάνες

 • Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων,
 • Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία,
 • Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη

 

Ενδεικτικά προϊόντα ανά κατηγορία

Α.01. – Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων

 • Α.01.01 – Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού / διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων.
  • PYLON
   • PYLON ENTRY
   • PYLON COMMERCIAL START
   • PYLON COMMERCIAL STANDARD
   • PYLON COMMERCIAL ADVANCED
   • PYLON ERP
  • PYLON FARMAKON
   • PYLON FARMAKON
   • FARMAKONET
  • EPSILON SMART
   • EPSILON SMART ENTRY EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART RETAIL EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART STANDARD EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART ADVANCED EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART THEMIDA EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART HYGEIA EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART ARCHITECT EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART FILOXENIA BASIC 1 EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART FILOXENIA BASIC 2 EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART TRANSPORT ADVANCED EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART TRANSPORT STANDARD EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART BEAUTY STANDARD EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART BEAUTY ADVANCED EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART PLUS RETAIL E-COMMERCE EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART ADVANCED E-COMMERCE EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
  • EPSILON SMART PLUS
   • EPSILON SMART PLUS ENTRY EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART PLUS RETAIL EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART PLUS STANDARD EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART PLUS ADVANCED EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART PLUS THEMIDA EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART PLUS HYGEIA EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART PLUS ARCHITECT EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART PLUS FILOXENIA BASIC 1 EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART PLUS FILOXENIA BASIC 2 EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART PLUS TRANSPORT ADVANCED EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART PLUS TRANSPORT STANDARD EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART PLUS BEAUTY STANDARD EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART PLUS BEAUTY ADVANCED EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART PLUS RETAIL E-COMMERCE EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART PLUS ADVANCED E-COMMERCE EDITION (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
  • EPSILON SMART ERGANI
   • EPSILON SMART ERGANI ACCOUNTING START (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
   • EPSILON SMART ERGANI BUSINESS START (Ετήσιο – Διετία – Τριετία)
  • PYLON ACCOUNTING SUITE
   • PYLON ACCOUNTING SUITE STANDARD ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ
   • PYLON ACCOUNTING SUITE STANDARD ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   • PYLON ACCOUNTING SUITE STANDARD ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
   • PYLON ACCOUNTING SUITE ADVANCED ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ
   • PYLON ACCOUNTING SUITE ADVANCED ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   • PYLON ACCOUNTING SUITE ADVANCED ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
   • PYLON ACCOUNTING ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ S.EDITION
  • EXTRA ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
   • EXTRA ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ
   • EXTRA ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   • EXTRA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
  • EXTRA ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΕΝΤΥΠΑ
   • EXTRA TAX SYSTEM
  • HYPER ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
   • HYPER ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ
   • HYPER ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   • HYPER ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
  • PYLON BUSINESS ACCOUNTING
   • PYLON BUSINESS ACCOUNTING ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ
   • PYLON BUSINESS ACCOUNTING ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   • PYLON BUSINESS ACCOUNTING ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
  • PYLON HOSPITALITY
   • PYLON HOSPITALITY START
   • PYLON HOSPITALITY STANDARD
   • PYLON RESTAURANT START
   • PYLON RESTAURANT STANDARD
 • Α.01.02 – Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (CRM related: Sales, Salesforce Automation, Marketing, Service).
  • PYLON ACCOUNTING SUITE
   • PYLON ACCOUNTING SUITE ADVANCED CRM ΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • PYLON
   • PYLON CRM
 • Α.01.03 – Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού, Εκπαίδευσης προσωπικού, Παροχής υπηρεσιών στο Προσωπικό (HR related).
  • ΝEA EXTRA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
   • ΝEA EXTRA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ STARTER EDITION
   • ΝEA EXTRA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ STANDARD EDITION
   • ΝEA EXTRA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ADVANCED EDITION
  • HYPER ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
   • HYPER ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
  • BUSINESS ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
   • BUSINESS ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ STARTER EDITION
   • BUSINESS ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ EDITION I
   • BUSINESS ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ EDITION II
   • BUSINESS ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ EDITION III
 • Α.01.04 – Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS), διαχείρισης κύκλου ζωής παραγγελιών (Order Management), αναπλήρωσης αποθεμάτων (replenishment).
  • EASY SCANNER
   • EASY SCANNER
 • Α.01.05 – Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης (PoS, Booking, Invoicing).
  • PYLON
   • PYLON RETAIL START
   • PYLON RETAIL STANDARD
 • Α.01.06 – Εφαρμογές και εργαλεία διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας για τη μεταφορά και παράδοση προϊόντων/υπηρεσιών (routing, tracking, last mile delivery, field service).
 • Α.01.07 – Εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης παγίων, υλικού ή προϊόντων (Asset mgt, IoT, RFID).
 • Α.01.08 – Εργαλεία Επιχειρησιακής Ευφυίας και Ανάλυσης δεδομένων (BI, reporting & data analysis tools).
 • Α.01.09 – Industrial data platform templates and software.
 • Α.01.10 – Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platforms.

 

Α.02. – Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία.

 • A.02.01 – Πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Cloud Productivity Suites) – μόνο cloud λύσεις γίνονται αποδεκτές. Περιλαμβάνοντα επίσης  λύσεις διαχείρισης εγγράφων, ροών εργασίας και αυτοματοποίησης διαδικασιών (BPM, RPA, Process automation κλπ.).
  • MICROSOFT OFFICE 365
   • Microsoft  365 Apps for business.
   • Microsoft 365 Business Basic.
   • Microsoft 365 Business Standard.
   • Microsoft 365 Business Premium.
 • A.02.02 – Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας (remote working), εφόσον δεν καλύπτονται πλήρως από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας.
  • TEAMVIEWER
   • Teamviewer Business
   • TeamViewer Premium
   • TeamViewer Corporate
 • A.02.03 – Εργαλεία διαχείρισης εργασιών, έργων και χαρτοφυλακίων, εφόσον δεν καλύπτονται από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας.
 • A.02.04 – Συμβατικές λύσεις τύπου Cloud/Virtual PBX.

 

Α.03. Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου

 • Α.03.01 – Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (πώληση προϊόντων ή αυτοματοποιημένη διάθεση υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας).
  • E-SHOP 
   • DIGITAL4U BASIC E-SHOP
   • DIGITAL4U ADVANCED E-SHOP
   • DIGITAL4U PROFESSIONAL E-SHOP
   • DIGITAL4U PLATINUM E-SHOP 1
   • DIGITAL4U PLATINUM E-SHOP 2
   • DIGITAL4U STANDARD B2B PLATFORM
   • DIGITAL4U ADVANCED B2B PLATFORM
 • Α.03.02 – Cloud εργαλεία για: marketing automation, digital campaign management & customer loyalty.
 • Α.03.03 – Cloud εργαλεία/ connectors που συνδέονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και επαυξάνουν την λειτουργικότητά του (recommendations, reviews, remarketing, chat κλπ.)
 • Α.03.04 – Εργαλεία / connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • Α.03.05 – Εργαλεία/ connectors διασύνδεσης με υπηρεσίες μεταφορών και παράδοσης προϊόντων (3PL, couriers κλπ.)

 

Α.04. Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη.

 • Α.04.01 – Ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες και τις συσκευές τους: Endpoint Protection/EDR, Data Loss Prevention
  • BITDEFENDER
   • Bitdefender GravityZone Business Security 1 year
   • Bitdefender GravityZone Business Security 3 years
  • MICROSOFT
   • MS Defender for Business
 • Α.04.02 – Συνολική παρακολούθηση της ασφάλειας από τρίτο οργανισμό/υπηρεσία: SOC service
 • Α.04.03 – Ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα: Identity & Access Management
 • Α.04.04 – Συμμόρφωση στη διαχείριση δεδομένων: data governance/compliance solutions
 • Α.04.05 – Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας: Cloud Disaster Recovery & Backup solutions/subscriptions
  • EASY BACKUP
   • EASY BACKUP 25
   • EASY BACKUP 25 2Y
   • EASY BACKUP 25 3Y
   • EASY BACKUP 100
   • EASY BACKUP 100 2Y
   • EASY BACKUP 100 3Y
   • EASY BACKUP 200
   • EASY BACKUP 200 2Y
   • EASY BACKUP 200 3Y
   • EASY BACKUP 500
   • EASY BACKUP 500 2Y
   • EASY BACKUP 500 3Y
  • ACRONIS
   • Acronis Cyber Protect Advanced Workstation Subscription License, 1 Year
   • Acronis Cyber Protect Advanced Server Subscription License, 1 Year
   • Acronis Cyber Protect Standard Workstation Subscription License, 1 Year
   • Acronis Cyber Protect Standard Server Subscription License, 1 Year
   • Acronis Cyber Protect Advanced Workstation Subscription License, 3 Year
   • Acronis Cyber Protect Advanced Server Subscription License, 3 Year
   • Acronis Cyber Protect Standard Workstation Subscription License, 3 Year
   • Acronis Cyber Protect Standard Server Subscription License, 3 Year
 • Α.04.06 – Εμπιστοσύνη στις διεπιχειρησιακές συναλλαγές: Ηλεκτρονικές Υπογραφές
Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Shopping cart
Start typing to see posts you are looking for.
easy solutions_logo_website