Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Voucher Ψηφιακού Μετασχηματισμού με 90% επιδότηση.

 

 • Ελλάδα 2.0 – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
   • Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ
   • Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών
   • Ψηφιακές Συναλλαγές

Σκοπός του προγράμματος

Μέσω του Προγράμματος I, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές,

μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα I.
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας.
 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2, παρ. 2 του Κανονισμού 1407/2013, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.
 • Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας ή δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία.

 

Κριτήρια επιλογής

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα καθίσταται εφικτή μετά από συγκριτική αξιολόγηση και κατάταξη των επιλέξιμων προτάσεων

Ύψος και ένταση της Ενίσχυσης

 • Από 0,01 έως και 5 εργαζόμενους, voucher 900,00 € για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 1.000,00 €.
 • Από 5,01 έως και 10 εργαζόμενους, voucher 1.800,00 € για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 2.000,00 €.
 • Από 10,01 έως και 18 εργαζόμενους, voucher 3.600,00 € για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 4.000,00 €.
 • Από 18,01 έως και 25 εργαζόμενους, voucher 5.400,00 € για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 6.000,00 €.
 • Από 25,01 έως και 32 εργαζόμενους, voucher 9.000,00 € για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 10.000,00 €.
 • Από 32,01 έως και 40 εργαζόμενους, voucher 10.800,00 € για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 12.000,00 €.
 • Από 40,01 έως και 50 εργαζόμενους, voucher 13.500,00 € για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 15.000,00 €.
 • Από 50,01 έως και 250 εργαζόμενους, voucher 18.000,00 € για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 20.000,00 €.

Ενέργειες και δαπάνες

 • Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων,
 • Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία,
 • Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη

 

Ενδεικτικά προϊόντα ανά κατηγορία

Α.01. ΕΜΠΟΡΙΚΟ

Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων

 • Α.01.01 – Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού / διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων.
  • Epsilon Smart Plus
  • Q-Zone
  • PYLON Commercial
 • Α.01.02 – Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (CRM related: Sales, Salesforce Automation, Marketing, Service).
  • PYLON CRM
 • Α.01.03 – Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού, Εκπαίδευσης προσωπικού, Παροχής υπηρεσιών στο Προσωπικό (HR related).
  • PYLON HRM
  • Business Μισθοδοσία HRM
  • Hyper.Axion Μισθοδοσία
 • Α.01.04 – Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS), διαχείρισης κύκλου ζωής παραγγελιών (Order Management), αναπλήρωσης αποθεμάτων (replenishment).
 • Α.01.05 – Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης (PoS, Booking, Invoicing).
 • Α.01.06 – Εφαρμογές και εργαλεία διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας για τη μεταφορά και παράδοση προϊόντων/υπηρεσιών (routing, tracking, last mile delivery, field service).
 • Α.01.07 – Εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης παγίων, υλικού ή προϊόντων (Asset mgt, IoT, RFID).
 • Α.01.08 – Εργαλεία Επιχειρησιακής Ευφυίας και Ανάλυσης δεδομένων (BI, reporting & data analysis tools).
 • Α.01.09 – Industrial data platform templates and software.
 • Α.01.10 – Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platforms.

 
 

Α.02. CRM

Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία.

 • A.02.01 – Πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Cloud Productivity Suites) – μόνο cloud λύσεις γίνονται αποδεκτές. Περιλαμβάνοντα επίσης  λύσεις διαχείρισης εγγράφων, ροών εργασίας και αυτοματοποίησης διαδικασιών (BPM, RPA, Process automation κλπ.).
  • Microsoft 365 Basic 1Y
  • Microsoft 365 Sandard 1Y
  • Microsoft 365 Premium1Y
 • A.02.02 – Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας (remote working), εφόσον δεν καλύπτονται πλήρως από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας.
 • A.02.03 – Εργαλεία διαχείρισης εργασιών, έργων και χαρτοφυλακίων, εφόσον δεν καλύπτονται από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας.
 • A.02.04 – Συμβατικές λύσεις τύπου Cloud/Virtual PBX.

 
 

Α.03. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου

 • Α.03.01 – Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (πώληση προϊόντων ή αυτοματοποιημένη διάθεση υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας).
  • Basic E-shop
  • Advanced E-shop
  • Professional E-shop
 • Α.03.02 – Cloud εργαλεία για: marketing automation, digital campaign management & customer loyalty.
 • Α.03.03 – Cloud εργαλεία/ connectors που συνδέονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και επαυξάνουν την λειτουργικότητά του (recommendations, reviews, remarketing, chat κλπ.)
 • Α.03.04 – Εργαλεία / connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • Α.03.05 – Εργαλεία/ connectors διασύνδεσης με υπηρεσίες μεταφορών και παράδοσης προϊόντων (3PL, couriers κλπ.)

 
 

Α.04. BACKUP

Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη.

 • Α.04.01 – Ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες και τις συσκευές τους: Endpoint Protection/EDR, Data Loss Prevention
  • Acronis
 • Συνολική παρακολούθηση της ασφάλειας από τρίτο οργανισμό/υπηρεσία: SOC service
 • Ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα: Identity & Access Management
 • Συμμόρφωση στη διαχείριση δεδομένων: data governance/compliance solutions
 • Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας: Cloud Disaster Recovery & Backup solutions/subscriptions
 • Εμπιστοσύνη στις διεπιχειρησιακές συναλλαγές: Ηλεκτρονικές Υπογραφές
  • CandiSign