Οδηγίες Υποβολής Αίτησης Voucher «Ψηφιακός Μετασχηματισμός MME»

A. Εισαγωγή στη Σελίδα της Αίτησης

1. Από την αρχική σελίδα της δράσης (https://digitalsme.gov.gr/), επιλέγουμε

«Προγράμματα / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι / Πλατφόρμα δικαιούχων»

Εναλλακτικά πληκτρολογήστε https://beneficiary.digitalsme.gov.gr/ ή πατήστε ΕΔΩ

2. Μετά την παραπάνω επιλογή, γίνεται εισαγωγή στην αρχική σελίδα της αίτησης. Επιλέγουμε «Συνέχεια».

3. Η επόμενη σελίδα μας ενημερώνει για τον τρόπο εισόδου στην εισαγωγή της αίτησης.

 

B. Πιστοποίηση με Κωδικούς Taxisnet

4. Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τους κωδικούς Taxis net. Συμπληρώνουμε τον χρήστη και τον κωδικό και επιλέγουμε «Σύνδεση» για την εισαγωγή

5. Μετά την εισαγωγή των κωδικών και την αυθεντικοποίηση του χρήστη με την επιλογή «Αποστολή» , μας εμφανίζει μήνυμα για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης.

6. Μετά την ταυτοποίηση, γίνεται η εισαγωγή στο σύστημα.

 

Γ. Ταυτοποίηση Προσωπικών Στοιχείων Χρήστη

7. Κατά την πρώτη εισαγωγή και πριν την εμφάνιση της αρχικής σελίδας με τις επιλογές των αιτήσεων, θα πρέπει να γίνει η καταχώρηση και η επιβεβαίωση των στοιχείων ενός κινητού τηλεφώνου και του email.

Προσοχή! Είναι σημαντική η δήλωση ενός κινητού τηλεφώνου στο οποίο έχετε πρόσβαση και ανήκει στον/στην διαχειριστή της αίτησης, καθώς σε αυτό θα αποστέλλονται σημαντικά μηνύματα για το πρόγραμμα καθώς και οι κωδικοί για την ενεργοποίηση των επιταγών.

8. Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής και της επιβεβαίωσης του κινητού τηλεφώνου καθώς και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, γίνεται η εισαγωγή στην βασική οθόνη Αιτήσεων Χρηματοδότησης.

Δ. Αιτήσεις Χρηματοδότησης

9. Από την συγκεκριμένη σελίδα μπορούμε προς το παρόν να υποβάλουμε αιτήσεις  για τα προγράμματα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» και «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Επιλέγουμε «Αίτηση Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα» για υποβολή αίτησης για τα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ».

Ε. Υπεύθυνη Δήλωση Εκπροσώπου Επιχείρησης

10. Στην πρώτη σελίδα της αίτησης, δηλώνουμε ότι η επιχείρηση καλύπτει τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και επιλέγουμε «Συμφωνώ»

Z. Δήλωση Σώρευσης Ενισχύσεων βάσει του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis)

11. Η επόμενη σελίδα αφορά στοιχεία Σώρευσης Ενισχύσεων βάση του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis)

Εδώ θα πρέπει να δηλωθούν τυχόν ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση, δυνάμει του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis) καθώς και τυχόν ενισχύσεις που έχουν λάβει τρίτες επιχειρήσεις, οι οποίες συνιστούν Ενιαία Επιχείρηση με αυτήν που υποβάλει την παρούσα Αίτηση Χρηματοδότησης.

Σε περίπτωση που υπάρχουν ποσά ενισχύσεων τα οποία πρέπει να καταχωρηθούν, επιλέγουμε

«Προσθήκη Ενίσχυσης».

12. Στην συνέχεια εισάγουμε το Έτος, το Ποσό καθώς και το Πρόγραμμα. Θα πρέπει να εισάγουμε τόσες γραμμές όσες είναι και οι ενισχύσεις που έχουμε λάβει στο σύνολο της τριετίας.

13. Τα ίδια με τα παραπάνω ισχύουν και για τις περιπτώσεις που εισάγουμε ποσά ενισχύσεων για τυχόν συνδεδεμένες επιχειρήσεις με μόνη διαφορά ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση, θα πρέπει να γίνει εισαγωγή και του ΑΦΜ της συνδεδεμένης επιχείρησης.

14. Τα ποσά τα οποία έχει λάβει μία επιχείρηση μπορούν να αντληθούν μέσα από την σελίδα https://www.sorefsis.gr/, μέσα από την επιλογή «Ανοικτά Δεδομένα».

Μετά την εισαγωγή των ποσών των ενισχύσεων, τόσο για την ίδια την επιχείρηση που υποβάλει την αίτηση όσο και για τυχόν συνδεδεμένες επιχειρήσεις, επιλέγουμε «Επόμενο Βήμα»

H. Δήλωση Στοιχείων Πραγματικού Δικαιούχου

15. Στην δήλωση στοιχείων πραγματικού δικαιούχου, θα πρέπει να δηλωθούν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν άμεση σχέση με την εταιρεία καθώς και έμμεση σχέση, μέσω άλλων νομικών προσώπων.

Για να δηλωθεί ένα φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο από 25%.

Στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνονται παραδείγματα για την δήλωση των πραγματικών δικαιούχων.

16. Για την δήλωση των πραγματικών δικαιούχων, Επιλέγουμε «Προσθήκη πραγματικού δικαιούχου»ανάλογα εάν έχουμε Άμεση ή Έμμεση σχέση με την εταιρεία

17. Στην συνέχεια εισάγουμε το Όνομα, το Επώνυμο, τον ΑΦΜ και την Ημερομηνία γέννησης.

Επαναλαμβάνουμε την «Προσθήκη πραγματικού δικαιούχου» για όσες εγγραφές θέλουμε να εισάγουμε.

Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής, επιλέγουμε «Επόμενο βήμα».

Θ. Δήλωση ΜΜΕ (απλοποιημένη μορφή)

18. Στην «Δήλωση ΜΜΕ (απλοποιημένη μορφή), επιβεβαιώνουμε ότι η επιχείρηση καλύπτει την ιδιότητα ΜΜΕ και εισάγουμε ποσοτικά στοιχεία τόσο για την επιχείρηση που υποβάλουμε την αίτηση (για τα έτη 2019, 2020και 2021)

19. Όσο και για τις συσχετιζόμενες επιχειρήσεις για το έτος 2021. Στις συγκεκριμένες εγγραφές, πέραν των παραπάνω θα πρέπει να εισάγουμε και τον ΑΦΜ καθώς και το ποσοστό συμμετοχής.

Ι. Έλεγχος και Επιβεβαίωση Στοιχείων Αίτησης

20. Στο τελευταίο βήμα έχουμε την δυνατότητα οριστικής υποβολής. Επιπλέον εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα στοιχεία της αίτησης. Κάποια από τα στοιχεία μπορεί να μην είναι διαθέσιμα τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, διότι βασίζονται σε διασταυρώσεις που δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και μπορεί να γίνουν μετά την υποβολή, αλλά σε κάθε περίπτωση, πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την κατάταξη των αιτήσεων.

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Shopping cart
Start typing to see posts you are looking for.
easy solutions_logo_website